نان روزانه ما را امروز به ما عطا کن.

نان روزانه ما را امروز به ما عطا کن.