عیسی متعلق به همه است (متی ۱:۱-۱۷)

عیسی متعلق به همه است (متی ۱:۱-۱۷)