عمو پویا و داستان‌های کتاب‌مقدس/ نعمان و خادم الیشع

عمو پویا و داستان‌های کتاب‌مقدس/ نعمان و خادم الیشع