عمو پویا و داستان‌های کتاب‌مقدس/ عیسی و دریای طوفانی

عمو پویا و داستان‌های کتاب‌مقدس/ عیسی و دریای طوفانی