عمو پویا و داستان‌های کتاب‌مقدس/ دعای سلیمان

عمو پویا و داستان‌های کتاب‌مقدس/ دعای سلیمان