شنیدن از عیسی،قلب زندگی مسیحی است

شنیدن از عیسی،قلب زندگی مسیحی است