سرود کودکان، دعا دعا کنیم امروز

سرود کودکان، دعا دعا کنیم امروز