سرود پرستشی کودکان، دوستش دارم

سرود پرستشی کودکان، دوستش دارم