زمانی برای پرستش - فصل چهارم - قسمت سوم - خدایی که درد و رنج ما را بر خود گرفت و به زخمهای او ...

زمانی برای پرستش - فصل چهارم - قسمت سوم - خدایی که درد و رنج ما را بر خود گرفت و به زخمهای او ...