زمانی برای پرستش - فصل چهارم - قسمت دوم - خدایی که برتر و بالاتراز هر چیزی هست .

زمانی برای پرستش - فصل چهارم - قسمت دوم - خدایی که برتر و بالاتراز هر چیزی هست .