دنیای زن برنامهّ ۸۹ (خدایی که زخم ها و شکست های ترا می‏ بیند)

دنیای زن برنامهّ ۸۹ (خدایی که زخم ها و شکست های ترا می‏ بیند)