دلیل پیروزی شمشون، روح خدا بود

دلیل پیروزی شمشون، روح خدا بود