دعوت عیسی از شاگردان برای خدمت بین مردم

دعوت عیسی از شاگردان برای خدمت بین مردم