دعا برای حفاظت، قلب و اراده ی خداست

دعا برای حفاظت، قلب و اراده ی خداست