دعا، مهمترین اسلحه ما در جنگ‌هایمان

دعا، مهمترین اسلحه ما در جنگ‌هایمان