داستان یوشع و فروریختن دیوار اریحا و پیروزی بر جنگ/ بر اساس داستان‌های کتاب‌مقدس

داستان یوشع و فروریختن دیوار اریحا و پیروزی بر جنگ/ بر اساس داستان‌های کتاب‌مقدس