برنامه کودک باغ دوستی و همسایه‌ها/ این قسمت: چتر/ بر اساس داستان آرام کردن دریای طوفانی

برنامه کودک باغ دوستی و همسایه‌ها/ این قسمت: چتر/ بر اساس داستان آرام کردن دریای طوفانی