برنامه باغ دوستی و همسایه‌ها/ این قسمت: کت پشمی/ بر اساس داستان جدعون

برنامه باغ دوستی و همسایه‌ها/ این قسمت: کت پشمی/ بر اساس داستان جدعون