با روحیه پذیرش به ملاقات دیگران میروم

با روحیه پذیرش به ملاقات دیگران میروم