با دل و جان بر خداوند توکل کن

با دل و جان بر خداوند توکل کن