اگر کسی از شما در مشکل است، دعا کند

اگر کسی از شما در مشکل است، دعا کند