اگر مسیح خدا بود، پس چرا مصلوب شد؟

اگر مسیح خدا بود، پس چرا مصلوب شد؟