اقتدار نام عیسی به واسطه ی روح القدس

اقتدار نام عیسی به واسطه ی روح القدس