آیا در مسیحیت نذر وجود دارد؟

آیا در مسیحیت نذر وجود دارد؟