آیا با وجود وعده ی بخشش ما مسیحیان باید از گناه باز ایستیم ؟

آیا با وجود وعده ی بخشش ما مسیحیان باید از گناه باز ایستیم ؟