آیا انسان درستکار آفریده شده است؟

آیا انسان درستکار آفریده شده است؟