Search

Displaying 11 - 11 of 11 results

  • روزۀ پسندیدۀ خدا چیست؟/۲

    تغییر نظر خدا به گناه مربوط نمی‌شود بلکه به اجرای داوری او در مورد گناهکار مربوط است. در واقع در داستان مردم نینوا و موارد دیگر این خدا نیست که تغییر می‌کند بلکه انسانی که...

Pages