You are here

گفتارهای منظوم

 

یادآوری:

بعضی اوقات مطالب مربوط به معتقدات مسیحی را برای اینکه قابل فهم ایرانیان باشد و خارجی جلوه نکند می‌توان به‌صورت نظم ساده و یا شعر نو بیان کرد، در صورتی که به‌دقت خوانده شود و بی‌غلط چاپ شود.

* * * * *

 

به مثل انسان شد:

او مجسم به شکلِ انسان شد

در حقیقت به مثل انسان شد

وضع ما را به خود گرفت تمام

از غم و غصه ناله و آلام

بیزینکستوک ۲۰۰۱

 

بناهای به‌ظاهر بی پِی:

بدون پی بنایی ما نسازیم،

ز توفانِ حوادث در هراسیم.

زمین و آسمان و آب دریا،

معلق در فضا پایین و بالا.

بناهای خدا بی پی نمایان،

که آموزیم از آن امید و ایمان.

به‌ دنیا آمد او تا ما محبت،

بیاموزیم از او در رنج و زحمت.

بیزینکستوک ۲۰۰۲

 

شکوه و جلال او:

پروردگار کاینات، شکوه و جلال او

بر روی خاک در اصطبل روستا

بر روی تپۀ پر شیب جلجتا۱

گردید آشکار.

ایثار:

سرچشمۀ حیات که ذاتش محبت است،

از عرش خود به سوی زمین رهسپار شد؛

اکسیر۲ زندگی که همان خون پاک اوست،

در راه خودپرستی انسان نثار شد.

نیروی زندگیست خونِ مسیحا که رایگان،

ز آن آدمی ز قید گنه رستگار شد؛

ایثار زندگی به تن ناتوان ما،

با قرص نان و جام شراب۳ استوار شد.

اوکام ۲۰۰۴

 

معانی برخی از واژه‌ها:

۱ تپه‌ای است که عیسی بر روی آن مصلوب شد.

۲ جوهری که ماهیت اجسام را تغییر دهد و کامل‌تر سازد.

۳ مقصود جرعۀ شرابی است که مسیحیان در مراسم عشاء ربانی به‌کار می‌برند.