You are here

آیا ما نیاز به توبه داریم؟

 

 

 

توبۀ واقعی دارای چه خصوصیاتی است؟آیا ما نیاز به توبه داریم؟ از دیدگاه کتابمقدس توبه باید چه تحولاتی را در ما موجب شود؟
برای شنیدن این پیام زیبا از کشیش ادوراد هوسپیان مهر لطفاً اینجا را کلیک کنید.