You are here

ندای حکمت (کتاب امثال سلیمان)

 

کتاب امثال مجموعه‌ای است از گفته‌ها که در اسرائیل باستان برای آموزش شیوۀ درست زندگی به قوم خدا، به کار برده می‌شد. بیشتر این گفته‌ها به سلیمان برمی‌گردد، ولی شماری نیز به آگور (۳۰:‏۱) و شاه لموئیل (۳۱:‏۱) نسبت داده ‌شده است.

امثال همچون مزامیر به زبان شعر نگاشته شده. یک مثل در بیشتر موارد دربردارندۀ آیه‌ای است کوتاه که نیم نخستش موضوع مثل را بیان می‌کند و نیم دوم، موضوع را بازتاب می‌بخشد. آنچه امثال کتاب‌مقدس را شهرت و محبوبیت بسیار بخشیده، بیانات نیرومند اما بس موجز آن است. همین ویژگی امثال، به خاطر سپردن و به کار بستن آنها را بسیار سهل و آسان می‌گرداند.

یکی از تعالیم اصلی امثال این است که حکمت به تمامی هدیه‌ای است از جانب خدا. این حکمت برای زندگی روزمره انسان مشورت عملی به ارمغان می‌آورد که حیطه‌های مختلف زندگی او را همچون خانه، جامعه، سیاست، مدرسه و کار تحت تأثیر قرار می‌دهد. کتاب امثال همچنین از اهمیت عدل و انصاف، فروتنی، وفاداری و رسیدگی به نیازمندان سخن می‌گوید.

از آنجایی که بیشتر امثال بس کوتاهند و مقصود خود را در یک آیه بیان می‌کنند، بسیاری از آنها با امثال قبل و بعدِ خود ارتباطی ندارند. اما در برخی از قسمتهای کتاب امثال موضوع واحدی دنبال شده است. برای مثال، موضوع ۲۶:‏۱-‏‏۱۲ این است که چگونه خود را از حماقت به دور داریم. یا در امثال ۸-‏‏۹، حکمت به صورت زنی به تصویر کشیده شده که آدمیان را پند می‌دهد تا از راههای جاهلانۀ خود بازگردند و حکیمانه زندگی کنند.

کتاب امثال، درسهای عملی بسیار برای زندگی ما دارد و مطالعه و تأمل در آن آدمی را از گنجینۀ گرانقدر حکمت الهی برخوردار می‌سازد. امیدواریم مطالعۀ این کتاب باعث برکت بسیار خوانندگان گرامی شود و رشد هر چه بیشتر آنها را در شناخت خداوند سبب گردد. سپاسگزاریم که خداوند فیض عطا فرمود تا بتوانیم اولین کتاب از ترجمۀ عهد عتیقِ ترجمۀ هزارۀ نو را به خوانندگان عزیز تقدیم کنیم. با آرزوی توفیق.

 

 

نمونه‌ای از متن کتاب

۱

هدف و موضوع

۱امثال سلیمان، پسر داود، پادشاه اسرائیل:

۲برای فراگیری حکمت و ادب

و درک سخنانی که فهم می‌بخشد؛

۳برای کسب ادب و رفتار خردمندانه،

و پارسایی و عدل و انصاف؛

۴برای هوشمندی بخشیدن به ساده‌لوحان

و دانش و دوراندیشی به جوانان-‏‏

۵تا حکیمان بشنوند و بر آموخته‌هایشان بیفزایند

و فهیمان هدایت یابند-‏‏

۶برای درک امثال و کنایات،

و سخنان حکیمان و معماهایشان.

۷ترس از خداوند سرآغاز دانش است،

اما حکمت و ادب را جاهلان خوار می‌شمارند.

هشدار علیه فریفتگی

۸پسرم، به رهنمود پدر خویش گوش فرا ده

و تعلیم مادر خویش را ترک منما؛

۹زیرا تاجی زیبا بر سرت

و جواهر بر گردنت خواهد بود.

۱۰پسرم! چون گنهکاران به اغوای تو برخیزند،

تن دَر مَده.

۱۱چون گویند: «با ما بیا

تا در کمین خون بنشینیم

و در نهان منتظر بی‌گناهان بمانیم؛

۱۲تا آنان را چون گور،ز نده فرو بلعیم

و یکباره، چونان کسانی که به چاه فرو افتند؛

۱۳همه گونه نفایس به چنگ خواهیم آورد

و خانه‌های خویش از غنایم آکنده خواهیم ساخت؛

۱۴قرعه خود با ما بیَفکن

و همه یک‌کاسه خواهیم شد»-‏‏

۱۵پسرم، با آنان همراه مشو

و در طریق ایشان گام مگذار؛

۱۶زیرا پاهایشان به سوی شرارت دوان است،

و برای ریختن خون شتابانند.

۱۷براستی چه عبث است

آشکارا دام‌گستردن در برابر چشم پرنده‌ای!

۱۸اما اینان در کمین خون خویشتن می‌نشینند

و نهانی برای جان خود انتظار می‌کشند!

۱۹چنین است سر‌انجام هر آن کس که در طمعِ سود نامشروع‌ باشد؛

آنچه به دست می‌آید، جانِ دارندۀ خود را می‌ستاند.

 

انتشارات ایلام

شابک: ۵۸-‏‏۷۳-‏‏۹۰۴۹۹۲-‏‏۱-‏‏۹۷۸

۹۴ صفحه

_____________________________

 

قیمت: ۲ پوند

(به انضمام هزینه پست و بسته‌بندی)

نحوۀ سفارش

http://www.elam.com/Shop/Category.aspx?CatId=1

آدرس پست الکترونیکی:

publications@elam.com

(لطفاً آدرس پستی خود را در نامه الکترونیکی ذکر کنید)

تلفن اروپا/آسیا: ۹۵۱ ۵۲۰ ۱۴۸۳(۰) ۰۰۴۴

فکس: ۷۰۷ ۴۲۷ ۱۴۸۳(۰) ۰۰۴۴

آدرس پستی:

Elam Publications

 P.O.Box 75, Godalming, Surrey, GU8 6YP, UK