You are here

چو سرمست مسیح‌ام من

 
 

برای ذخیره کردن این سرود لطفاً روی این نقطه کلیک کنید.