You are here

پلی بر هاویه

 

نجارزاده‌ای با صلیبش (عیسی‌) هوشمندانه بر ‌هاویه که همه را فرو می‌بلعد پلی زد، و به‌واسطۀ آن بشریت را به‌سوی حیات رهنمون شد. بشریت که به‌واسطۀ درختی (در باغ عدن‌) به ‌هاویه سقوط کرد، توسط درختی (صلیب‌) نیز حیات یافت‌. پس این درخت نه فقط تلخی، بلکه نیز شیرینی به‌بار آورد، تا بیاموزیم که هیچ‌ یک از مخلوقات خدا نمی‌تواند در برابر او مقاومت کند. جلال بر تو باد که صلیبت را پلی ساختی بر وادی مرگ تا ارواح انسانی بتوانند از آن بگذرند و از قلمرو موت به قلمرو حیات گام نهند!

افرایم سوری، موعظه‌ای در مورد خداوند