You are here

پس از رفتن عزیزان

 

در کمال تأسف باخبر شدیم که اسقف دهقانی عزیز که از مُشوّقان و طرفداران پراپاقرص مجله "کلمه" بودند و خوانندگان ما را از اشعار زیبای خود بی‌نصیب نمی‌گذاشتند، اواخر ماه آوریل از نزد ما رفتند. اگرچه ایشان اکنون نزد خداوندی هستند که یک عمر وفادارانه او را خدمت می‌کردند، فقدان ایشان بی‌گمان ضایعه‌ای بزرگ برای مسیحیت ایران است. اسقف دهقانی در مجله "کلمه" صفحه‌ای مخصوص به خود داشتند و به‌رغم بیماری، آخرین اشعار خود را ده روز قبل از درگذشت‌شان برای ما فرستادند. قسمت شعر این شماره و نیز قسمت شخصیت برجسته را به پاس قدردانی از این شخصیتِ استثنایی مسیحیت ایران، به ایشان اختصاص داده‌ایم. یادشان گرامی.