You are here

شناخت شخصیت

 

 

کشیش سارو خاچیکی که سال‌ها در کار تدریس کلام خدا و مشاورۀ شبانی تجربه دارند طی سلسله دروسی تحت عنوان شناخت شخصیت گام‌هایی را که باید در جهت آزادی برداشت مورد بررسی قرار می‌دهند. ایشان به ما یادآور می‌شوند که همۀ ما درگیر یک‌سری عادات و اخلاقیات ناپاک و اشتباه هستیم، اما این مژده برای ما وجود دارد که راهی برای شفای ما مهیا شده است.

 

درس اول/۱

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

  درس اول/۲

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.
 

  درس دوم/۱

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.
 

درس دوم/۲

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.
 

درس سوم/۱

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

درس سوم/۲

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.

 

درس چهارم/۱

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.
 

درس چهارم/۲

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.
 

درس پنجم/۱

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.
 

درس پنجم/۲

 برای شنیدن این درس لطفاً اینجا کلیک کنید.