You are here

دعای سال نو

 

ای خدای پدر، تو را شکر می‌کنم که هنوز فرصت مرا تمام نکرده‌ای و به این سال جدید واردم ساخته‌ای. می‌دانم غفلت‌ها و کوتاهی‌ها و گناهان سال گذشته‌ام در دفتر آسمانی ثبت شده است، زیرا که تو بهتر و بیشتر از من از آنها خبر داری و مرا مهلت داده‌ای تا بهتر از گذشته تو را خدمت و اطاعت و بندگی نمایم، زیادتر معرفت تو را حاصل کنم، بیشتر رو به کمال روم و بهتر رضایت تو را بجویم. یاری‌ام ده تا کمتر دل در گرو این جهان بندم و خود را هر روز بیش از پیش از قید و بند آن رسته، وجودم را برای ملکوت تو آماده سازم. این خدای پدر، گناهان و غفلت‌های گذشته‌ام را به‌خاطر اسم عیسای خداوند بیامرز و عطا فرما تا با کمک روح‌القدس در این سال جدید در خدمت و اطاعت تو فعال‌تر و جدی‌تر باشم و فرصت باقی را از کف ندهم. دعایم این است که در سال جدید کلیسای جامع تو در تمام جهان بیش از پیش گسترش یابد. این سال را بر تمامی ابناء بشر مبارک فرما! عطا فرما که بغض و حسد و کینه‌جویی و جنگ و برادرکشی از بین ملل برچیده شود و بجای آن صلح و محبت در همه جا حکمفرما گردد. دعایم این است که در این سال جدید برکات آسمانی و زمینی تو بر تمامی جهان ببارد و جمیع بندگانت در آسایش روحانی و جسمانی تو را پیروی و اطاعت و عبادت نمایند.

دعا می‌کنم مملک ایران را از هر سانحۀ سوئی مصون و محفوظ بداری. رهبران ما را یاری ده که تمام همّ خود را مصروف ترقی و آبادی و امنیت و آسایش رعایا نمایند و بدین‌‌گونه تو را خدمت کنند. وزرا و وکلای ما را فکر و تدبیر عطا فرما تا به‌طور شایسته امور مرجوعۀ خود را مرتب و منظم کنند و خدمتگزاران دولت و ملت را روح خدمتگزاری و ملت‌دوستی و وطن‌خواهی عطا فرما تا با کمال جدیت و امانت انجام وظیفه نمایند. ایرانیان را جملگی از خواب غفلت بیدار فرما تا جویای تو باشند و طالب نجات تو گردند و بسوی شبان اعظم خود رجوع نمایند. دشمنان و بدخواهان و مفسدان خارجی و داخلی ما را هدایت فرما تا از راه و خیال کج خود برگردند، و رنجبران و زحمت‌کشان را آسایش و برکت عطا فرما. نعمات خود را در ا ین سال بر ما و بر تمام جهان مزید گردان، به‌خاطر نام خداوند ما عیسی مسیح -‏‏ آمین.

یک نیایش قدیمی ایرانی