در پای صلیب منجی‌ام

 
 

برای ذخیره کردن این سرود لطفاً روی این نقطه کلیک کنید.