You are here

تفسیر کتاب‌مقدس/تورات

 

تفسیر کتابمقدس/تورات
نویسنده: دی. ای، کارسون، آر، تی، فرانس،
جِی آ. موتیِر، جی. جِی. وِنهام
مترجم: آرمان رُشدی
انتشارات ایلام
شابک ۳-‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏۱۶-‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏۹۰۸۱۹۶-‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏۱-‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏۹۷۸
بها: ۵۰‏/۸ پوند
 
برای مترجم این کتاب جای مباهات بسیار دارد که مؤسسۀ ایلام و خصوصاً جناب کشیش سام یقنظر، مدیر این مؤسسه، افتخار ترجمۀ نخستین تفسیر یکجلدی و پژوهشگرانۀ کتابمقدس را نصیب اینجانب ساختند. از این بابت نهایت قدردانی را از ایشان بهعمل میآورد.

در غرب تفسیرهای بسیار متعددی برای کتابهای کتابمقدس وجود دارد که بسیاری از آنها تفسیر هر کتاب از کتابمقدس را ارائه میدهند، و بعضی نیز یکجدلی هستند. در میان تفسیرهای یکجلدی به زبان انگلیسی، شاید کتاب NewBibleCommentry (تفسیر کتابمقدس/ویراست جدید) در محافل اونجلیکال (مسیحیانی که به الهامی بودن تمامیت کتابمقدس اعتقاد دارند) محبوبیت بیشتری در میان انگلیسیزبانان داشته باشد.

اما در زبان فارسی، کتابهای زیادی در زمینۀ تفسیر کتابمقدس موجود نبوده است. در نیمۀ اول قرن بیستم، تفسیرهایی به قلم زندهیاد، دکتر ویلیام میلر، انتشار یافت که اکنون دیگر در دسترس نیستند. در سه دهۀ اخیر، با جدیتر شدن فعالیتهای انتشارات مسیحی فارسیزبان، کتابهای تفسیر چندی به زینت طبع آراسته شدند که هر یک عمدتاً به تفسیر یکی از کتابهای کتابمقدس پرداختهاند و عمدتاً کتابهای درسی مؤسسۀ مکاتبهای گلوبال یونیورسیتی هستند. دو کتاب تفسیر ارزنده نیز، یکی بر عهدجدید و دیگری بر تمام کتابمقدس انتشار یافتهاند که جنبۀ کاربردی دارند، یعنی به نیازهای روحانی و روزمرۀ مؤمنین میپردازند.

لذا جای خوشوقتی فراوان است که ترجمۀ فارسی NewBibleCommentary آغاز شده است. در این کتاب تفسیر، آیه یا مجموعهای از آیات مورد تفسیر جدی و پژوهشگرانه قرار گرفته و تا حد امکان، مفهوم کلمات مهم و ریشۀ آنها در زبانهای اصلی بررسی شده است. این کتاب دارای سه مقدمه است که اولی به بحث در بارۀ نحوۀ نگرش ما به کتابمقدس میپردازد و دومی تاریخ آن را بررسی میکند. همچنین مقدمهای مهم بر تورات موسی ارائه شده است. (ما در ترجمۀ فارسی از تفسیر تورات، بررسی تاریخی را نگنجاندهایم و آن را برای انتشار در ویراست نهایی تمام کتاب نگاه داشتهایم.)

گرچه این کتابِ تفسیر در زبان انگلیسی، در یک جلد انتشار یافته، اما در فارسی، در مرحلۀ نخست، تفسیر تورات موسی، یعنی پنج کتاب اول از کتابمقدس تقدیم خوانندگان فارسیزبان میگردد، به این امید که ترجمۀ بقیۀ کتاب نیز بهسرعت انجام پذیرد، و دیری نپاید که شاهد انتشار تفسیر تمام کتابهای کتابمقدس باشیم. 

 

 

 

−−−−−−−−−−−−−−−−

قیمت: ‏۸٫۵۰ پوند

(به انضمام هزینه پست و بسته‌بندی)

نحوۀ سفارش

آدرس پست الکترونیکی:

publications@elam.com

(لطفاً آدرس پستی خود را در نامه الکترونیکی ذکر کنید)

سفارش از طریق کتاب‌فروشی آنلاین:

تفسیر کتاب‌مقدس

(تورات)

تلفن اروپا/آسیا: ۹۵۱ ۵۲۰ ۱۴۸۳(۰) ۰۰۴۴

فکس: ۷۰۷ ۴۲۷ ۱۴۸۳(۰) ۰۰۴۴

آدرس پستی:

Elam Publications

P.O.Box 75, Godalming, Surrey, GU8 6YP, UK