جشن میلاد


کلمه

 

آمدی در این جهان شادم کنی

آمدی تــا از غــم آزادم کنی

آمدی بـرداشتی از من، هر گنه

آمدی چون روز شد، شام سیه

آمدی تا در گشـایی بهـر من

باز گردانی مـرا بر شهـر من

آمدی آشتی دهی خلق و خدا

آمدی تـا راه بنــمـایی ز چاه

آمدی،خوش آمدی ای مهربان

جشن میلاد تـو برپا در جهان

                                                                            امیر