عیسی پیام نجات


کلمه
 
 

 متبارک باد خداوند

 آه ای مسیح بازگشت نما

 دردش را احساس نما

 دعایت را می‌شنود خدا

 خون آن برۀ خدا

 موزیک بدون کلام

 اوست سلطان

 رهایی، پیام مسیح

 راه جلجتا

 روح‌القدس

 وعدۀ عیسی

 موزیک بدون کلام