تو به یادم هستی


کلمه
 
 

 آه ای مسیح، بازگشت نما

 از کنارش دور مشو

 ده ما را تعمیدی نو

 فریاد کنم سوی سما

 عیسی، ای سرور ما

 منبع محبت اوست

 منشأ حیات

 نورت را بر من بتاب

 تو به یادم هستی

 ای مسیح، مرکز امید و شادی‌ام تویی

 عطر معرفت و شناخت تو

  در انتظار تو

مسیح من تویی

 منجی من

 سرور آسمانی

 سرود ملائک