یار و یاور


کلمه

عیسی چـه زیبا آمـدی              در کلبـۀ محـــــزون من

تو با شکوه و با جلال              روشن نمـودی قلب من

ای تک طبیب ماهــرم              درد مـرا درمــان شدی

ای مهربان، ای شافیـم              تو در دلـم ساکـن شدی

ای یار من، ای مونسم              در غربتـم همــدم شدی

در کــوره راه زنــدگی             یارب تو همگامم شدی

شکرت کنم ای شاه من             نور مـن و راهــم شدی

 
 

مژگان رحیمی