آن کس


کلمه

آن کس که بر نوع بشر          والاترین را عرضه کرد

از بهر ما گمگشتگان            راه فدا را پیشه کرد

آن کس که درس عاشق          بر جاعل و فرزانه کرد

بر تشنگان جام شفا              با نفس خود پیمانه کرد

آن کس که با علم و عمل        دین را همه یک جمله کرد

آموزش مهر و وفا              بر خویش و بر بیگانه کرد

عیسای مریم ناصری           نیکو شبان مهربان

زخم مرا مرهم شد و            قلب مرا کاشانه کرد.

 

فرهاد