تو صیاد مردم خواهی شد


کلمه

تو صیاد مردم خواهی شد

عیسی خود این را به من گفت

تور ماهیگیری را زمین گذاشتم و به‌دنبال او رفتم

تنها به‌خاطر حرف او این جرأت را پیدا کردم

که همه چیز را رها کنم و به‌دنبال او روم

"تو صیاد مردم خواهی شد"

عیسی خود این را به من گفت؛

و من ترس‌ها و شک‌هایم را به زمین گذاشتم

و از مخفی‌گاه خود بیرون آمدم.

پطرس آن قیام‌کرده را دید؛

و خاکروبۀ وجود خود را به دست‌های سوراخ شده و معجزه‌آسای او سپرد؛

و عیسی از آن خاکروبه، صخره را بنا کرد.

آیا خروس برای تو هم بانگ می‌زند

که تو هم مثل پطرس قهرمان ایمان نیستی؟

امّا عیسی تو را انتخاب کرده،

امروز آن قیام‌کرده را ببین؛

امروز قلباً او را ملاقات کن؛

و رفته، خانۀ او را بنا نما.

 
 

ناتالی یوسف‌نژادی