منجی عالم عیسی


کلمه

مـژده بـر بام زنـیـد کآمـده از ره عیـسـی

آن زدایـنـدۀ غـم آمـــده آن شـــه عیـسـی

گـر درین چـرخ روان نـیم نگـاهـی بـکـنـی

آیـد آنــدم نـگهـش قـامـت عـالـم عیـسـی

مسـت در بـاغ و چمـن چون سـر راهـش بـاشـی

هـر دم آیـد ز ره آن مرغ غزل‌خـوان عیـسـی

گـر تو آن برۀ گم‌گشــتۀ عـــالـم بـاشـی

کـه ترا یـابد از آن ره که شبـانم عیـسـی

سـاقی آن مـی بـفشانـد به سر مزرعه بـاز

کــه رسیدسـت همـــه منـجی عـالـم عیـسـی

 
 

کامران ادیب