ولی


کلمه

مـبـارک بـادت ایـجان عیـد میـلاد

ولـی ضمناً مبـر ایـن نکـته از یاد: -

اگـر عیسی هزاران بـار دیـگر

بـه دنیا زندگانی گیـرد از سـر

ز نـو سـازد همـه دنـیای ما را

شفـا بخشـد همه مرضای ما را

ولـی در قلب مـا وارد نگردد

سـراسـر جمله کارش هیچ ارزد!

 
 

برگزیده از کتاب رنج الهی ،اسقف دهقانی تفتی