دوستت دارم ای عیسی


کلمه
 
 

برای ذخیره کردن این سرود لطفاً اینجا کلیک کنید.

برای بازدید و ذخیره کردن سرودهای مسیحی لطفاً اینجا کلیک کنید.