در تو جلال و در تو بقا است


کلمه
 
 

برای ذخیره کردن این سرود لطفاً اینجا کلیک کنید.