در پای صلیب منجی‌ام


کلمه
 
 

برای ذخیره کردن این سرود لطفاً روی این نقطه کلیک کنید.