/images/Login/login_left5.png
نام کاربری   کلمۀ رمز              
/images/Login/login_right5.png
‮گرافیک کم‮
  
تنظیم با
ترتیب تنظیم

IranianArticle
پرسش و پاسخ/۵
پرسش و پاسخ/۵ ...

  
خصوصاً لوتر و کالون در نهضت اصلاحات بدان معتقد بودند و از آن دفاع کردند. بنا بر این دیدگاه انسان تا حد زیادی این شباهت خود را به خدا در اثر گناه از دست داد. این شباهت یا پارسایی اولیه در اتحاد ما با مسیح دوباره احیا می‌شود ...
imageArticle
تفاوت صورت و شباهت: ایرنیوس و برخی دیگر "شباهت" را به پارسایی اولیه انسان تعبیر کردند که پس از سقوط از دست رفت، هرچند که "صورت" کماکان باقی ماند ...
imageArticle
پرسش و پاسخ/۶
imageArticle
وحدت انسان: هر یک از کلمات "نفس"، "روح"، "دل"، "ذهن" صرفاً طریقهای مختلف برای نگاه کردن به شخص واحد انسان هستند. خیلی وقتها این کلمات در اشاره به کل انسان به کار می‌روند ...
imageArticle
قصد و هدف زندگی ما در ارتباط با آدم: خدا با آدم وارد رابطه شد و به او ارزش و جایگاه خاص خودش را بخشید، همۀ نسل آدم نیز در این ارزش و رابطه و هدف با او شریکند ...
imageArticle
ولی ایا خدا واقعاً هم‌اکنون بر جهان حاکم است، آیا هم‌اکنون ارادۀ او چنانکه در آسمان انجام می‌شود بر زمین نیز اجرا می‌گردد؟
imageArticle
‏‏ نفی هر گونه دوآلیزم: روح خوب و ماده بد است؛ سفید خوب و سیاه بد است؛ مذکر خوب و مؤنث بد است؛ امور ذهنی خوب و امور جنسی بد است و غیره ...
imageArticle
خدا محتاج خلق جهان نبوده و به اجبار جهان را خلق نکرده: نه اجبار خارجی و نه اجبار یا ضرورت درونی ...
imageArticle
پرسش و پاسخ/۴
imageArticle
marker_left1 2 3 4marker_right


 

مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به وب‌سایت کلمه برای سازمان ایلام محفوظ است. © ۲۰۱۵ واژگان کلیدی | تماس با ما | شرایط سایت | نقشۀ سایت | En