/images/Login/login_left5.png
نام کاربری   کلمۀ رمز              
/images/Login/login_right5.png
‮گرافیک کم‮
  
تنظیم با
ترتیب تنظیم

IranianArticle
پاسخ به سؤالات اساسی در مورد ایمان مسیحی
شاید شما نیزتا کنون از خود پرسیده باشید: "آیا کتاب‌مقدس الهام خدا است؟" "آیا مسیح تنها راه رسیدن به خدا است؟" "تکلیف انسان‌های غیرمسیحی و نیکوکاری که به مذهب و دیانت خود پایبندند چه می‌شود؟" و سؤالاتی از این قبیل ... ...

  
برهان وجودشناختی: آنسلم می‌کوشد از تعریف خدا، وجود او را ثابت کند. او نخست خدا را به عنوان کامل‌ترین وجود تعریف می‌کند یعنی وجودی که کاملتر از آن قابل تصور نباشد. سپس استدلال می‌کند که چنین وجودی یا فقط در ذهن وجود دارد، یعنی صرفاً وجودی ...
imageArticle
کتاب مقدس بر وجود امکانی عام برای شناخت خدا گواهی می‌دهد. در الهیات مسیحی این امکان عمومی شناخت خدا مکاشفۀ عام نامیده شده است. مکاشفۀ عام مکاشفه‌ای است که خدا در اختیار همۀ انسانها در همه‌جا قرار داده است
imageArticle
رشتۀ الهیات معمولاً به چهار شاخه تقسیم می‌شود که به ترتیب، پایه و سپس طبقات بعدی عمارت الهیات را تشکیل می‌دهند ...
imageArticle
تعریف فرهنگ معین: ۱) امور مربوط به خدا؛ ۲) حکمت الهی که عبارت است از مطالعه و بررسی در خصوص امور مربوط به خدا
imageArticle
در انجیل لوقا باب ۲۳ آیات ۳۹ تا ۴۲ مفهوم نجات به زیبایی به تصویر کشیده شده است: دزد بالای صلیب متوجه گناه خود شد ...
imageArticle
عیسی مسیح خود را راه و راستی و حیات می‌خواند و به تومای شکاک اعلام می‌کند که تنها به‌واسطۀ او (عیسی مسیح) می‌توان نزد خدای پدر رفت ...
imageArticle
marker_left1marker_right


 

مطابق قوانین بین‌المللی تمامی حقوق مربوط به وب‌سایت کلمه برای سازمان ایلام محفوظ است. © ۲۰۱۵ واژگان کلیدی | تماس با ما | شرایط سایت | نقشۀ سایت | En